bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

Begeleidingssysteem veiligheid en milieuzorg.

(Zie ook: de informatie hierover voor consumenten)

In december 2000 riep de Algemene Vergadering van de BFNO een werkgroep in het leven om de nieuwe regelgeving op de consumentenveiligheid op te volgen en de BFNO-lidorganisaties in dit verband te ondersteunen. De werkgroep besliste dat niet de letter, maar de geest van de nieuwe wet aandacht verdiende. Net als in verschillende andere landen - zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, en Finland, maar ook buiten Europa, in de Verenigde Staten en Australië - ontwierp het een begeleidingsysteem Veiligheid en Milieuzorg.

In de loop van 2001 onderzocht de werkgroep de nieuwe wetgeving en verschillende kwaliteitssystemen. Dit leidde tot een eigen Begeleidingsysteem Veiligheid en Milieuzorg, dat in december 2001 door de BFNO-leden werd goedgekeurd. Natuursportorganisaties die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zouden op basis daarvan het label 'Appoved safety practices' verwerven.

In 2002 bereidde de werkgroep zich voor op het opstarten van het begeleidingssysteem, waar in februari 2003 een tiental BFNO-lidorganisaties mee van start gingen.

Wat moet ik doen om deel te nemen ?
Eerst en vooral: je onderneming kandidaat stellen. Als dit gebeurd is, wordt je uitgenodigd voor een informatievergadering, waar het kwaliteitssysteem Veiligheid en Milieuzorg toegelicht wordt en waar je kennis maakt met andere geïnteresseerden.

Na deze vergadering volgt een self-assessment: je toetst je aanbod aan de veiligheids- en milieueisen die in het kwaliteitsinstrument opgesomd staan en past waar nodig de praktijk in je onderneming aan, zodat ze ten aanzien van de gestelde criteria verantwoord is.

Na deze ‘interne audit' en kwaliteitsverbetering neem je opnieuw contact op met de BFNO-auditploeg om afspraken te maken voor een ‘externe audit'.

Hoe moet ik me zo'n audit voorstellen ?
De audit begint met het inzenden van de vereiste voorinformatie, waaronder bepaalde bedrijfsgegevens en programma-informatie. Vervolgens zullen één of meerdere auditors geselecteerde werkdocumenten doorlichten en programma's observeren. Naargelang de omvang van het activiteitenaanbod neemt dit bezoek 3 tot 6 auditor-dagen in beslag.

Na afloop van deze audit delen de auditors je hun observaties, suggesties en aanbevelingen mee. Op basis hiervan kan je initiatieven nemen om de veiligheid en milieuzorg van de onderneming verder te verbeteren.

Hoe zit dat met de toekenning van het label?
Het ligt in de bedoeling natuursportondernemingen die blijk geven van een verantwoorde praktijk inzake veiligheid en milieuzorg te erkennen. Hierin zullen verschillende personen een rol spelen:
- De auditors onderzoeken of de natuursportonderneming voldoende maatregelen neemt om veilige en milieuvriendelijke programma's aan te bieden. Zij bespreken hun bevindingen met de ondernemer en met elkaar. Vervolgens maken ze een verslag voor de betrokken natuursportorganisatie en formuleren ze een advies aan de BFNO.
- Het BFNO-bestuur bekrachtigt dit advies en deelt het mee aan de natuursportondernemer.
- Een stuurgroep volgt het geheel op om de goede werking van de toekenning van het label te overzien en eventueel bij te sturen.

Wat als mijn onderneming het label niet verwerft ?
Het is uiteraard prettiger en commercieel interessanter van de BFNO te horen te krijgen dat je onderneming aan al de vereisten van het kwaliteitsinstrument voldoet. Dit initiatief is echter opgezet als een begeleidingssysteem, en heeft als eerste doelstelling de veiligheid en de milieuzorg in de natuursportsector beter en consistenter te maken dan ze nu al zijn.
De toekenning van het label is daarbij slechts de kroon op het werk. Ook als je organisatie het label niet verwerft, zal de BFNO-audit bijdragen tot de veiligheid van zowel je klanten als je begeleiders en jezelf, en tot de kwaliteit van ons milieu.

Wat als ik het met het besluit niet eens ben ?
Ondernemers die het niet eens zijn met het besluit sturen een aangetekend schrijven naar de BFNO, ter attentie van de Stuurgroep Begeleidingssysteem Veiligheid & Milieu, en lichten daarin toe om welke redenen zij het besluit niet correct vinden. De stuurgroep zal de bezwaren verder opvolgen en eventueel een nieuw advies formuleren. De uiteindelijk bekrachtiging blijft bij het BFNO-bestuur.

Geldigheid van het label ?
De toekenning van het label en het gebruik van het logo zijn beperkt tot een duur van 3 jaar na het besluit. Om de termijn te verlengen is een nieuwe audit vereist.

Voor toelichting betreffende de logo's klik hier.