bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

Historiek

Op 13 dec. 1989 ontstond de Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen, afgekort BFNO. Ten gevolge van de steeds toenemende regulering i.v.m. de toegang tot de natuur enerzijds (vooral de toen dreigende sluiting van de rivieren in Wallonië) en onder druk van de toeristische sector anderzijds (toepassing van de wet op het statuut van de reisbureaus) verkozen een aantal natuursportorganisaties zich te verenigen.

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 8 feb. 1995 werd formeel beslist dat de leden van BFNO handelaar of handelsvennootschap dienden te zijn. Dit laatste impliceerde meteen dat vzw's geen lid van BFNO kunnen zijn. Met deze beslissing werd een fundamentele stap gezet in de verdere profilering van de BFNO.
In 1997 kon de BFNO voor haar leden een groepspolis BA afsluiten. Belangrijk bij deze polis is dat niet enkel de BA-uitbating maar ook de BA-beroepsaansprakelijkheid gedekt is. In 2001 werd een overeenkomst bereikt rond interimarbeid en in de periode 2001-2003 heeft de BFNO intensief gewerkt rond het thema veiligheid en milieuzorg. Het Begeleidingssysteem Veiligheid & Milieu dat hieruit voortvloeide is operationeel sinds 2003.
BFNO overkoepelt (anno 2007) 39 vennootschappen die natuursportactiviteiten op een professionele basis organiseren.

In 2007 nam het BFNO het voortouw om samen met andere beroepsfederaties uit Europa de EC-OE, European Confedeartion of Outdoor Employers op te richten. Tot 2012 is de BFNO trouwens de voorzitter ervan.

Gedragscode

De 10 gedragsregels van de BFNO-natuursportondernemer
1. Herkenbaarheid
De leden van BFNO zijn steeds herkenbaar, enerzijds als lid van BFNO en anderzijds als eigen organisatie. Ze bevestigen hiervoor alle nodige herkenningstekens (logo's, etiketten, klevers, e.d.) op het gebruikte materiaal (materiaal, kledij, voertuig...) op een duidelijk zichtbare wijze.

2. Begeleiding
De BFNO-leden begeleiden steeds de deelnemers aan hun activiteiten.
Zij briefen de deelnemers uitvoerig over de beoefening van de activiteiten.
Zij vragen aan elke deelnemer om de gedragscode na te leven.
Zij controleren het volledig verloop van de ingerichte activiteit en controleren eveneens de naleving van deze code.

3. Respect voor de natuur
De BFNO-leden richten hun activiteiten slechts in met volledig respect voor de natuurlijke omgeving. Zij laten geen vuilnis achter. Zij respecteren beschermde natuurreservaten. Zij vermijden elke beschadiging aan de flora. Zij vermijden de fauna te verstoren.  Voor meer informatie: lees hier over het BFNO milieuzorg systeem; Smulders et al., 2001.

4. Respect voor andere natuurgebruikers
De BFNO-leden hebben bij het uitoefenen van hun sporten respect voor elkaar, en voor de andere natuurgebruikers. Dit houdt in dat ze zich o.m. houden aan de hiernavolgende regels: Zij verlenen de aangepaste voorrang, zoals bv. mountain-bikers aan wandelaars, vaarders aan vissers, ....enz. Zij vermijden luidruchtig optreden. Zij lichten de andere natuurgebruikers zo mogelijk in over de geplande activiteiten. Zij vermijden overbezetting van het betreden natuurgebied.

5. Betreden van eigendommen
De BFNO-leden vermijden ten allen tijden om private eigendommen te betreden zonder de toestemming van de eigenaars.

6. Naleven van reglementeringen
De BFNO-leden respecteren de geldende reglementeringen.
Zij stellen zich op de hoogte van de plaatselijk geldende gebruiken.
Zij vragen zo nodig voor de aanvang van elke activiteit de toelating aan de bevoegde overheid of aan andere bevoegde verantwoordelijken.
Zij kamperen en overnachten enkel op plaatsen waar het toegelaten is.
Zij volgen strikt de reglementeringen omtrent het aanleggen van een open vuur. Hierbij nemen zij bovendien de strengste veiligheidsvoorschriften in acht.

7. Kontakten met de plaatselijke bevolking
De BFNO-leden houden altijd rekening met de plaatselijke bevolking. Zij respecteren de taal, gewoonten en gebruiken van de bewoners. Zij betonen zin voor dialoog met hen, en houden rekening met hun kennis van de plaatselijke omgeving.

8. Veiligheid en verzekering van deelnemers
De BFNO-leden besteden maximale inspanningen om de veiligheid te waarborgen. Zij zorgen hiervoor om de nodige preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen bij het beoefenen van de activiteiten. Zij onderschrijven bij een erkende verzekeringsmaatschappij een aangepaste verzekeringspolis.

9. Gebruik van veilig materiaal
De BFNO-leden gebruiken enkel veilig en goed onderhouden materiaal. Zij zorgen ervoor dat de instructies van de fabrikant steeds worden opgevolgd. Zij gebruiken, waar nodig, alleen materiaal dat de vereiste goedkeuring draagt.

10. Gekwalificeerde monitoren
De BFNO-leden zorgen voor een goede uitvoering en naleving van deze gedragscode. Zij zetten hiertoe gebrevetteerde en/of ervaren monitoren in. Zij vragen aan hun monitoren bij voorkeur een scholing door een erkend opleidingscentrum.