bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]
Wat betekenen deze logo's?
Elk van deze logo's betekent dat de organisator deelneemt aan het BFNO-Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieuzorg. De deelname verloopt in verschillende stappen en is daarom aangeduid met verschillende logo's:

1_50 Het speldeknop-logo betekent dat de organisatie zich in het Begeleidingssysteem ingeschreven heeft: ze heeft deelgenomen aan een introductie tot Veiligheid en Milieuzorg en heeft 2 jaar de tijd om de eigen programma's door te lichten.

2_120 Het ongekleurde logo betekent dat de organisatie de interne doorlichting achter de rug heeft en door onafhankelijke auditors doorgelicht wordt of werd. De organisatie werd nog niet beoordeeld.
Logo approved Het vol-gekleurde logo betekent dat de organisatie door de BFNO beoordeeld werd: een externe audit toonde aan dat ze een actief en professioneel veiligheidsbeleid voert. Het label blijft 3 jaar geldig.
Zijn deze logo's een waarborg dat er geen ongevallen kunnen gebeuren?
Neen. Het is niet omdat een auto veilig is en omdat je er veilig mee rijdt, dat je geen ongeval kan overkomen. Dat is ook zo voor natuursportprogramma's. Het accreditatielogo duidt aan dat de organisatie actief en professioneel aan ongevallenpreventie werkt en gepaste voorzorgsmaatregelen neemt voor het geval toch een ongeluk plaats vindt.

Wie bepaalt of een bepaalde organisatie het logo toegekend krijgt?
Verschillende mensen spelen hier een rol in:
- In de eerste plaats zijn er de auditors. Zij onderzoeken of de natuursportonderneming voldoende maatregelen neemt om veilige en milieuvriendelijke programma's aan te bieden. De auditors bespreken hun bevindingen met elkaar. Vervolgens maken ze een verslag voor de betrokken natuursportorganisatie en formuleren ze een accreditatieadvies aan de BFNO.
- Op basis van dit advies neemt het BFNO-bestuur de uiteindelijke beslissing, en deelt die mee aan de natuursportondernemer.
- Om de goede werking van de accreditatie te overzien, wordt het geheel opgevolgd door een stuurgroep.

Wie zijn de auditors?
De auditors zijn mannen en vrouwen die de BFNO op basis van hun studies en beroepservaring als deskundigen beschouwt op het vlak van de natuursport, en in het bijzonder op het vlak van het aanbod van deze activiteiten op recreatief niveau. De auditors zijn geen BFNO-lid en worden geselecteerd op basis van hun expertise in bepaalde activiteiten en hun onafhankelijkheid ten aanzien van de onderneming die de audit aanvraagt.

Hoe schatten de auditors in of een organisatie veilig en milieuvriendelijk is?
De audit gebeurt op basis van een instrument dat in 2001 door een werkgroep opgemaakt en door de Algemene Vergadering van de BFNO goedgekeurd werd. Voor een verdere toelichting van dit kwaliteitsinstrument kan je terecht in de volgende publicatie van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.

Aan de hand van dit instrument onderzoeken de auditors achtereenvolgens:
- De informatie die de natuursportonderneming hen ter voorbereiding moet opsturen;
- De relevante werkdocumenten in de vestigingen van de onderneming;
- Een selectie uit het activiteitenaanbod van de organisatie.

Het pilootproject legt de klemtoon in eerste instantie op de veiligheid van de programma's. De aandacht voor milieuzorg is voorlopig beperkt: er lopen andere initiatieven (o.a. Inverde & Natura 2000) in dat kader.

Wat met organisaties die dit logo niet dragen?
Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom een bepaalde organisatie het logo niet heeft, namelijk:
- De gestelde eisen zijn strenger dan de wettelijke minimumnormen en zelfs ondernemingen die al jaren wettelijk in orde zijn, hebben een voorbereidingsperiode van enkele maanden nodig vooraleer ze voor accreditatie in aanmerking komen.

Gedurende het pilootproject kwamen alleen BFNO-leden voor een audit Veiligheid en Milieuzorg in aanmerking.